ด่วน! ดีดีบินไทย ร่อนจม.แจ้งพนักงานขยายเวลาลดเงินเดือนต่อ 3เดือน

ด่วน ดีดีบินไทย ร่อนจดหมายแจ้งพนักงาน ขยายเวลาลดเงินเดือนต่อ 3 เดือนถึง ส.ค.2563 บริษัทประสบภาวะขาดทุนขาดสภาพคล่องทางการเงิน

 

 

วันที่ 31 พ.ค. ข่าวด่วนออนไลน์ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล รักษาการกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ได้ออกประกาศบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนที่ 046/2563 เรื่องการจ่ายเงินเดือนรวมค่าตอบแทนรายเดือนระหว่างวันที่ 1 มิถุนายนจนถึง 31 สิงหาคม 2563 และมาตรการอื่นๆ

โดยระบุว่า บริษัทประสบภาวะขาดทุนขาดสภาพคล่องทางการเงินบริษัทจึงได้ยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการต่อศาลล้มละลายกลาง และศาลล้มละลายกลางได้มีคำสั่งรับคำร้องของฟื้นฟูกิจการแล้ว ในขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมายประกอบกับวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัวโควิด-19 ยังส่งผลกระทบต่อการประกอบกิจการของบริษัทอย่างมีนัยยะสำคัญ

และสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยได้ประกาศห้ามอากาศยานขนส่งคนโดยสารทำการบินเข้ามายังท่าอากาศยานในไทยเป็นการชั่วคราวในเดือนมิถุนาบริษัทจึงไม่สามารถกลับไปดำเนินการได้ตามปกติ

 

 

จากสถานการณ์ดังกล่าวข้างต้น บริษัทจึงมีความจำเป็นต้องควบคุมค่าใช้จ่ายทุกรายการให้ใช้จ่ายได้เท่าที่จำเป็นเพื่อให้การดำเนินการตามขั้นตอนการฟื้นฟูกิจการได้สำเร็จลุล่วง ดังนั้นกรรมการบริษัทในการประชุมครั้งที่ 11/2563 วันที่ 29 พ.ค.2563 จึงมีมติอนุมัติให้มีการขยายเวลาการปรับลดเงินเดือนพนักงานออกไปอีก 3 เดือน คือ เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย.-31 ส.ค.2563 โดยจะจ่ายค่าจ้างและค่าตอบแทนรายเดือนตามอัตราลดแบบขั้นบันตามที่กำหนดในประกาศบริษัทที่ 043/2563 ดังนี้

1.พนักงานระดับรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (EVP) จ่ายเงินช่วยเหลือในอัตราร้อยละ 50 ของเงินเดือนรวมค่าตอบแทน

2.ผู้อำนวยการใหญ่ (VP) หรือ กรรมการผู้จัดการ (MD) จ่ายเงินช่วยเหลือในอัตราร้อยละ 60 ของเงินเดือนรวมค่าตอบแทน

3.พนักงานทั่วไป จะจ่ายเงินดือนและค่าตอบแทนเป็นรายเดือนในอัตราลดแบบขั้นบนไดดังนี้
-ค่าตอบแทนไม่เกิน 20,000 บาท ปรับลด 10%
-ค่าตอบแทน 20,001-40,000 บาท ปรับลด 25%
-ค่าตอบแทน 40,001-60,000 บาท ปรับลด 30%
-ค่าตอบแทน 60,001-100,000 บาท ปรับลด 35%
-ค่าตอบแทนตั้งแต่ 100,000 บาทขึ้นไป ปรับลด 40%

ทั้งนี้ บริษัทจะจัดทำหนังสือแสดงเจตนายินยอมด้วยความสัมครใจของพนักงาน ในการรับเงินเดือนรวมค่าตอบแทนรายเดือน ข้างต้น ให้พนักงานทุกคนลงนาม หรือแสดงเจตนาผ่านช่องทางอื่นภายใน วันที่ 15 มิ.ย. และส่งหนังสือที่ลงนามแล้วให้บริษัทในภายหลัง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา: www.khaosod.co.th

ติดตาม ข่าวด่วนออนไลน์ ได้ที่เว็บไซต์ www.thairathdayonline.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *