“สมศักดิ์” ผุดนิคมอุตสาหกรรมราชทัณฑ์ สร้างอาชีพนักโทษ แก้แรงงานขาดแคลน

“สมศักดิ์” ผุดนิคมอุตสาหกรรมราชทัณฑ์ สร้างอาชีพนักโทษ แก้แรงงานขาดแคลน

“สมศักดิ์” ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนงานสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย สั่งเร่งวางแผนลดความซ้ำซ้อน เพิ่มประสิทธิภาพ ผุดไอเดียสร้างนิคมอุตสาหกรรมราชทัณฑ์ แก้ปัญหาแรงงานขาดแคลน ส่งเสริมอาชีพนักโทษ

วันที่ 7 มิ.ย. 2563 นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนงานสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ครั้งที่ 1/2563 โดยมี ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม นายเรืองศักดิ์ สุวารี อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ พร้อมทั้งหัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้แทนภาคเอกชนเข้าร่วมประชุม

ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาผลสำเร็จของวาระแห่งชาติด้านสิทธิมนุษยชน (พ.ศ.2561-2562) การดำเนินงานตามสนธิสัญญาระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชน ความก้าวหน้าในการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน ระยะที่ 1 (พ.ศ.2562-2565) ความก้าวหน้าของร่างแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 4 แนวทางการขับเคลื่อนงานสิทธิมนุษยชน ปี 2563 และเห็นชอบในการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ 4 คณะ ได้แก่ คณะอนุกรรมการประสานความร่วมมือด้านสิทธิมนุษยชนและขับเคลื่อนแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน, คณะอนุกรรมการติดตาม พิจารณา และคัดเลือกองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน, คณะอนุกรรมการประสานการดำเนินงานตามพันธกรณีระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชน โดยผู้แทนจากกระทรวงแรงงานได้รายงานถึงความสำเร็จในการดูแลแรงงานในการประมงผิดกฎหมาย จนได้รับประกาศปลดจากใบเหลืองเรื่องการทำประมงผิดกฎหมาย (IUU Fishing)

นายสมศักดิ์ กล่าวต่อว่า ที่ประชุมชื่นชมการดำเนินงานของกระทรวงยุติธรรม โดยเฉพาะการผลักดันให้รัฐบาลประกาศให้สิทธิมนุษยชนเป็นวาระแห่งชาติ การประกาศใช้แผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน เป็นประเทศแรกในเอเชีย และการส่งเสริมความรู้ด้านสิทธิมนุษยชนให้กับเด็ก เยาวชน และเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมาย โดยที่ประชุมเสนอให้กระทรวงยุติธรรมบูรณาการการดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อส่งเสริมอาชีพให้กับผู้ต้องขัง ทั้งช่วงระหว่างที่ถูกควบคุมตัวและหลังจากพ้นโทษแล้ว บูรณาการร่วมกับหน่วยงานต่างๆ โดยเฉพาะภาคธุรกิจ ในการส่งเสริมการดำเนินธุรกิจที่มีความรับผิดชอบและเคารพสิทธิมนุษยชน และสร้างการรับรู้ด้านสิทธิมนุษยชนให้กับทุกภาคส่วน เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติงานด้านสิทธิมนุษยชน เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ พันธกรณีระหว่างประเทศ และเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป

“ผมเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาถึงการนำแผนไปสู่ภาคปฏิบัติอย่างแท้จริง อาทิ กรณีศึกษาเรื่องเด็กนักเรียน 2 คน ที่โดนข่มขืนกระทำชำเราโดยครู 5 คนและรุ่นพี่ที่ จ.มุกดาหาร เมื่อเกิดเหตุการณ์ขึ้นมีหน่วยงานต่างๆ ลงพื้นที่เพื่อช่วยเหลือเด็ก จนทำให้เกิดการทำงานที่ซ้ำซ้อนและสับสน เป็นการทำงานที่อาจจะไม่ได้ผลสัมฤทธิ์และขาดประสิทธิภาพ”

ข่าวด่วนออนไลน์ กระทรวงยุติธรรมกำลังคิดสร้างนิคมอุตสาหกรรมราชทัณฑ์ แนวคิดคือ เมื่อมีผู้พ้นโทษแล้วแต่ไม่มีผู้กล้ารับผู้พ้นโทษเข้าทำงาน กระทรวงยุติธรรม ขอให้กระทรวงการคลังออกกฎกระทรวงเรื่องลดหย่อนภาษีให้ บริษัท ห้างร้าน ที่รับผู้พ้นโทษเข้าทำงาน โดยลดหย่อน 2 เท่า ซึ่งกระทรวงการคลังให้การสนับสนุน 2 ปี ลดหย่อน 2 เท่า ออกมาแล้วตั้งแต่ ก.พ. ที่ผ่านมา เพื่อเป็นการแก้ปัญหา โดยก่อนพ้นโทษนักโทษต้องมีอาชีพ มีทักษะ และเนื่องจากตอนนี้เมื่อพ้นโทษออกมาต้องกักตัว 14 วัน เพราะโควิด-19 เพื่อเป็นการแก้ปัญหาดังกล่าวกระทรวงไหนมีที่ดินเยอะๆ ขอให้สนับสนุนกระทรวงยุติธรรมในการสร้างนิคมอุตสาหกรรมราชทัณฑ์ เพื่อเป็นการแก้ปัญหาดังกล่าว และให้เข้าไปอยู่ในแผนสิทธิมนุษยชนด้วย

“ผมได้คุยกับปลัด เราไม่ตั้งใจที่จะสร้างคุกเพิ่ม ถ้าเราจะสร้าง จะเป็นลักษณะเรือนจำเบา เพื่อเป็นการส่งเสริมอาชีพไปในตัว และมีค่าก่อสร้างถูก สิ่งต่างๆ เหล่านี้เราพยายามดูข้อกฎหมายที่ยังไม่สมดุลกับจำนวนผู้ต้องขังและงานในประเทศ ตอนนี้แรงงานในประเทศขาด เนื่องจากแรงงานที่ไปทำงานในต่างประเทศกันเยอะ และตอนนี้สิทธิมนุษยชนผู้ต้องขังควรจะมีที่นอนกว้างยาวเท่าไร ที่ตั้งไว้ตอนนี้ 1.2 ตารางเมตรต่อคน ก็เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้วกว่า 90 เปอร์เซ็นต์”.

 

ที่มา : www.thairath.co.th

ติดตาม ข่าวด่วนออนไลน์ ได้ที่เว็บไซต์ www.thairathdayonline.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *